Resoldrem el problema de la contaminació amb la ZBE ?

L’Ajuntament de Barcelona el 12 de desembre ha publicat l’estudi “Impacte ambiental estimat de l’aplicació de la ZBE“. En aquesta entrada farem un resum i una breu anàlisi.

Principals resultats

L’estudi avalua tres escenaris:

  • les emissions esperades si no s’aplica la ZBE el 2020
  • les emissions a l’any 2020 si s’aplica la ZBE a tots els vehicles sense etiqueta (turismes, motos, motocicletes, furgonetes, autobusos, camions)
  • les emissions si s’aplica la ZBE amb moratòria als vehicles professionals, tal com està proposat a la redacció inicial l’ordenança (és a dir el 2020 encara poden circular les furgonetes, autobusos i camions sense etiqueta).

Els principals resultats es poden resumir en aquests dos gràfics:

Es pot observar que la mesura és especialment útil per disminuir les emissions associades al trànsit de les partícules PM2,5, que són les partícules més perjudicials per a la salut. L’aplicació de la mesura permetrà una reducció de les emissions entre un 15% (amb moratòria) i un 21% respecte als nivells si no s’aplica. Es tracta per tant d’una millora significativa deguda al fet que les emissions de partícules als vehicles més antics eren més grans deguts als canvis de tecnologia que s’han anat produint amb el temps.

Els nivells de reducció a les partícules PM10 es troben entre el 10 i el 15%.

La reducció a les emissions pel cas del NO2 es troba entre el 7 i el 18% en funció de l’escenari adoptat. Val la pena assenyalar que l’aplicació de la moratòria té un impacte més important en les emissions de NO2 (pels quals la Unió Europea ha portat a Espanya al Tribunal Europeu) que a la resta de contaminants. En aplicar la moratòria es deixa de reduir un 11% les emissions de NO2 durant el primer any.

Finalment l’estudi mostra que la reducció en les emissions de CO2 esperada respecte als nivells que es tindria, si no s’apliqués la ZBE, és gairebé insignificant.

Respecte a l’efecte d’aquestes reduccions en les immissions esperades l’informe és molt menys detallat i tot el que diu és:

en termes generals, i per el conjunt de les estacions de la ciutat, s’espera una reducció en la mitjana anual del 11% i del 7% per NO2 i PM10 respectivament per l’escenari sense moratòria, amb reduccions entre 3,1 i 7,7 μg/m3 d’NO2, i 1,5 i 2,1 μg/m3 de PM10

No indica ni l’any al qual fa referència la reducció (no està clar si és respecte als nivells de 2017 o de l’escenari de 2020 sense aplicació de ZBE), ni si fa referència a les estacions de fons, de trànsit o algun tipus de mitjana.

Anàlisi de l’estudi

Ens trobem enfront un bon estudi, on les principals hipòtesis semblen acceptables, tot i la dificultat que suposa encertar qualsevol comportament futur. Principalment són:

  • Una reducció del 2,8% de la mobilitat derivada de l’aplicació de la ZBE respecte a les dades del 2017. És una quantitat difícil d’estimar, perquè no és fàcil saber què faran les persones que usualment circulen en vehicle sense etiqueta. Es desplaçaran amb el transport públic ja existent?, aniran amb un vehicle equivalent però amb etiqueta (de la seva pròpia família, d’un amic, compartint cotxe, etc.)?, canviaran de vehicle (de cotxe a moto per exemple)?, avançaran o endarreriran l’horari d’entrada i sortida de la ciutat i continuaran entrant amb vehicles sense etiqueta (per tal de no veure’s afectat per la mesura)?, o una mica de cada. Qualsevol valor és difícil d’establir, però una reducció del 2,8% sembla versemblant, tot i que tot apunta (a falta de dades oficials) que l’any 2018 i 2019 la mobilitat ha augmentat lleugerament, i per tant probablement es parteix el 2020 d’una situació lleugerament pitjor que al 2017.
  • S’han aplicat uns factors d’emissions basats en les millors dades disponibles. La base de dades de referència europea COPERT, amb la que es fan tots els estudis en l’àmbit Europeu, corregides amb les dades de mesures reals fetes a Barcelona.
  • S’ha estimat que les emissions externes no associades al trànsit es mantenen invariables. És una estimació raonable en funció de les dades disponibles. Podria ser que hagués algun augment de les emissions associades al port, però al mateix temps també és esperable una reducció de les emissions de TERSA associades a l’aplicació dels nous filtres el 2020. La variació externa no sembla que hagi de modificar sensiblement els resultats.
  • S’han portat a terme unes estimacions de renovació dels vehicles per actualitzar la flota des del 2017 fins al 2020 que semblen raonables.
  • S’han fet servir les dades de la xarxa de mobilitat, velocitats estimades i pendents dels carrers disponibles, i s’ha aplicat el model usualment utilitzat per Barcelona Regional, que és el mateix que s’utilitza a moltes altres ciutats europees.
  • Val a dir que s’ha fet servir una estimació de nivells de re suspensió de partícules basada en un estudi que troba valors en el rang de valors alt de la literatura, fet que possiblement infraestima la reducció en les partícules PM10 esperable.

Per tant sembla que les dades obtingudes respecte a les emissions poden ser bones estimacions.

El principal dèficit de l’estudi és la presentació de les dades d’immissions, on no s’ofereixen ni les dades per l’escenari de l’aplicació de la moratòria, ni tampoc s’indica a quin any fan referència els valors facilitats, i per tant es fa difícil estimar quant de lluny ens quedarem dels nivells d’obligat compliment establerts per la UE o de les recomanacions màximes de l’OMS.

Una estimació complementària

En aquest apartat tractem de fer una estimació per cobrir aquestes mancances

Segons les dades de l’Ajuntament la reducció a les immissions de diòxids de nitrogen seria d’un 11% pel cas on s’apliqui la ZBE a tots els vehicles sense etiqueta.

Aquesta reducció és el resultat assolit amb l’aplicació de la ZBE a tota classe de vehicles sense etiqueta. Si s’aplica la moratòria la reducció serà menor.

En el cas de l’aplicació de la moratòria segons les dades de l’estudi la reducció de les emissions serà d’un 6,9% en lloc del 18%, pel que en primera aproximació difícilment és esperable una reducció a les immissions superior al 4,2% en l’escenari amb moratòria.

Transformant aquests càlculs a nivells de contaminació al carrer, partint del valor estimat de reducció informat per l’Ajuntament, i estimant que la reducció s’aplica sobre els nivells de contaminació actuals (és a dir, la mitjana anual octubre 2018-2019 -seria millor saber sobre quin any s’han calculat les reduccions, però no disposem de la informació), una estimació del valor esperat és la següent:

Per tant aquesta mesura per si sola suposa un pas endavant respecte a la situació actual, però molt probablement no serà suficient assolir els nivells legals ni les recomanacions de l’OMS per aquest contaminant a les estacions de trànsit.

En paral·lel a l’aplicació de la ZBE la renovació dels vehicles i els canvis tecnològics fa previsible que el nivell d’immissió continuï reduint-se els anys vinents, sempre que el volum de trànsit global no augmenti. Però al mateix temps les noves evidències científiques fan que probablement a finals de l’any vinent tinguem una revisió de les recomanacions de l’OMS que faci evident que el nivell de referència pel NO2 ha de ser més baix que els 40 µg/m3 actuals per garantir un mínim impacte per a la salut, pel que indiscutiblement a Barcelona caldrà prendre mesures de mobilitat complementàries a la ZBE si vol garantir la salut de tot el veïnat.

Reduccions esperades en les immissions de PM10. Estimació.

Segons les dades de l’Ajuntament la reducció a les immissions per les partícules PM10 serà d’un 7%, però de nou no sabem a quin any fa referència.

Seguint la mateixa metodologia utilitzada abans pels òxid de nitrogen, els nivells de contaminació atmosfèrica per a les partícules PM10 serien els següents:

Per tant probablement ens trobarem amb una millora significativa respecte a la situació actual, que ja es troba sota del llindar legal i es mantindrà lleugerament per sobre de la recomanació de l’OMS.

3 respostes a “Resoldrem el problema de la contaminació amb la ZBE ?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s