Quant contamina el port?

El port genera diversos impactes ambientals, en aquesta entrada tractaré només la contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen, partícules i CO2.

Abans d’entrar en la quantificació cal entendre que la resposta a la pregunta plantejada és diferent si ens referim a quants gasos contaminants emet el port (emissions), o a quina part d’ells ens afecta als veïns i veïnes de Barcelona (immissió). La raó és senzilla, una part dels gasos emesos van cap al mar o zones poc habitades i es dissolen sense afectar a la nostra salut.

Aquesta diferenciació és important pel NO2, les partícules o el diòxid de sofre, però no ho és (el que importen són únicament les emissions) pels gasos amb efecte d’hivernacle, causants del canvi climàtic a escala global.

La contribució a la contaminació particulada

La contribució en termes d’emissions de PM10 del Port a la ciutat, segons el Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018, va ser el 2013 d’un 52% de les emissions de la ciutat. Segons el port de Barcelona per sobre del 96% del total de les emissions de partícules associables al port són produïdes pels vaixells a la seva aproximació i estada al port, les altres fonts (trànsit dins el port, maquinària, etc…són per tant molt menors).

La contribució del port en la contaminació de partícules de l’aire que respirem (immissions) és, com hem esmentat anteriorment un valor diferent de les emissions, i és especialment important en el mateix port i a alguns dels barris costaners, tot i que tal com veurem afecta a tota la ciutat d’una manera significativa.

Al mateix port entre el 54-55% de la contaminació per PM10 mesurada a l’aire que es respira, i entre el 50 i 52% de la contaminació PM2,5 és generada per la mateixa activitat del port (contant els vaixells). Als barris costaners la contribució és molt depenent d’on estan situats, essent els nivells més alts a la zona nord de la costa de la ciutat.

Les mesures realitzades durant sis mesos al barri de la Marina per l’Agència de Salut Pública de Barcelona mostren que, tal com era d’esperar, l’impacte és petit, ja que queda arrecerat de la direcció prioritària del vent, mentre que, tot i que encara no hi ha dades públiques disponibles (s’estan portant a terme estudis) és d’esperar que tant a Ciutat Vella com a la zona costanera del districte de Sant Martí la influència sigui força més significativa.

De fet per primera vegada al 1er Congrés de Qualitat de l’aire del 24 i 25 d’octubre el Director de Medi Ambient del Port de Barcelona va presentar uns mapes actualitzats de la distribució de la immissió a la ciutat calculats per Barcelona Regional. Els resultats són els següents:

Distribució de la contaminació associada al port. Font: Jordi Vila. Port de Barcelona. 1er Congrés de Qualitat de l’Aire de Catalunya, 2019.

Malauradament el mapa no presenta l’escala de colors, i no s’ha fet públic a cap altre document oficial amb una explicació més detallada.

Al conjunt de la ciutat segons el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona (versió 3, del 2016) i diversos estudis han mostrat que, si es tenen en consideració les reaccions secundàries, principalment generades per la reacció del SO2 emès pels vaixells amb altres substàncies atmosfèriques, la contribució de la contaminació particulada deguda a l’activitat portuària a l’aire que es respira a la ciutat és: entre el 9 i el 12% de la contaminació de fons de PM10, i el 11 i el 18% de PM2,5.

La contribució a la contaminació per NO2

Els vaixells són importants emissors de NO2 a l’atmosfera, fins i tot es pot veure la seva traça des dels satèl·lits:

Imatge satel·lital obtinguda mitjançant el detector Tropomi de la quantitat d’NO2 a la columna d’aire atmosfèrica. Es pot observar perfectament la traça del pas dels vaixells per la Mediterrània i l’Estret de Gibraltar. Font: Tropomi.eu

Al cas de Barcelona a l’any 2013 la contribució del port a les emissions de NO2 de la ciutat era d’un 46%. Un estudi més recent permet analitzar els orígens d’aquestes emissions. Segons el port de Barcelona per sobre del 96% del total de les emissions de NO2 associables són produïdes pels vaixells a la seva aproximació i estada al port, i en particular a l’any 2017 tot i no ser els més nombrosos, la contribució més gran en termes de contaminació de NO2 era originada pels contenidors, seguida pels ferris.

Font: pla estratègic dels espais litorals de la ciutat. Qualitat de l’aire

Per la seva característica gasosa el NO2 es distribueix també per l’atmosfera, i la contribució mitjana a les estacions de mesura (immissió) l’any 2013 era d’un 7,6%. Amb un rang entre el 4,8% a l’Estació de la Vall d’Hebron, fins a un 14,4% a l’Estació de Ciutadella. La distribució, però també és irregular, tal com es mostra al gràfic de la secció anterior.

La contribució a les emissions de CO2

Estimate of CO2 shipping emissions in 2016
Una simulació de les emissions de CO2 de les autopistes marines obtinguda a partir de les dades obtingudes pel satèl·lit Sentinel 5 . Font: ECMWF/CAMS

Amb aquest contaminant un aspecte clau és la determinació de quines emissions atribuïm al port: les de les instal·lacions pròpies i la manipulació dels productes?, les de les instal·lacions i les associades a les embarcacions mentre són al port? O també incorporem les emissions mentre els vaixells s’apropen?, fins a quina distància? I no hauria de responsabilitzar-se també d’una part de les emissions dels vaixells en trànsit entre els ports amb els quals fa el negoci? L’abast d’activitats que considerem en l’anàlisi condiciona molt els resultats, i és una de les raons per les quals els resultats poden ser molt diferents en funció de la metodologia.

Segons un estudi realitzat amb dades de l’any 2008 i publicat el 2011 a la revista Energy Policy les emissions associades al port de Barcelona – tenint en compte les emissions de les infraestructures pròpies, i les de les embarcacions des del moment en què entraven a 1 milla del port i fins que tornaven a sortir, eren de 331.330 tones de CO2eq. Una quantitat que probablement serà actualment superior en haver-se augmentat el volum d’activitat tant en mercaderies com en creuers (tot i que també ha millorat probablement l’eficiència).

Segons dades publicades el 14 de gener de 2020 per l’Ajuntament de Barcelona en el context de declaració d’emergència climàtica les emissions agregades associades al port de Barcelona derivades de les activitats portuàries i els vaixells en la fase de fondeig, maniobra, estades i marina sec va ser de 373.499 tones de CO2eq.

Segons el Port de Barcelona, en una nota de premsa publicada l’endemà les emissions associades en aquestes activitats són de 315.000 tones de CO2eq: 215.000 tones provenen dels vaixells, incloent-hi les derivades del fondeig, maniobra i estada d’aquestes naus a port; al voltant de 80.000 tones de CO2eq corresponen al consum elèctric de totes les instal·lacions que hi ha dintre del recinte portuari, i les restants 20.000 tones de CO2eq provenen de les emissions dels vehicles, tant lleugers com pesants, maquinària de terminal i indústria.

Per tant és clar que l’actuació prioritària a l’interior del port ha de ser sobre les emissions associades als vaixells.

Per una altra banda la mateixa publicació d’emergència climàtica assenyalada anteriorment informa que si s’inclou a la comptabilitat la totalitat del trajecte dels ferris i dels creuers i la part proporcional a les mercaderies carregades i descarregades al Port segons origen i destinació aleshores les emissions són molt més grans: 5.332.522 tones de CO2eq

Finalment assenyalar que darrerament s’han fet diversos anuncis anunciant projectes per facilitar l’electrificació del port. Una presentació del port de les actuacions planificades es pot trobar aquí. A la nota de premsa assenyalada anteriorment el Port de Barcelona es va comprometre a assolir l’any 2030 la reducció de, com a mínim, el 50% de les emissions de GEH directes i indirectes que es porten a terme a les seves instal·lacions, és a dir un 50% sobre les 315.000 tones/any dels quals se sent d’alguna manera vinculat (no incorpora les emissions generades als trajectes exteriors cap al port o des del port pels vaixells que permeten la seva activitat econòmica fora del seu àmbit territorial). Més enllà de la nota de premsa fins al moment no ens consta que hagi publicat un estudi de com les diverses accions permetran aquesta reducció.

Una resposta a “Quant contamina el port?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s